Wannacry là tên một loại mã độc nào dưới đây?

Wannacry là tên một loại mã độc nào dưới đây? Đây là thắc mắc của nhiều…